fbpx

Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument obsahuje úplné obchodní podmínky soutěže „Rozdáváme 500 balení LACTOSOLV®“ (dále jen „soutěž“), která se koná na stránce https://jimvsechno.cz/lactosolv-500-baleni-zdarma/ (dále jen „soutěžní stránka“) v rámci webu jimvsechno.cz (dále jen „web“) a  vč. informací o zpracováním osobních údajů̊ (dále jen „pravidla“).

1) Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost STADA PHARMA CZ, s.r.o. se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, IČO: 61063037 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43247 (dále jen „Organizátor“).

2) Podmínky soutěže

2.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba – spotřebitel.

2.2. Každý účastník soutěže je oprávněn soutěžit maximálně o jedno balení přípravku LACTOSOLV®.

2.3. Soutěž probíhá od 20.9.2021 do 31.10.2021.

2.4. Soutěž platí pouze v rámci České Republiky a výhry budou odesílány pouze na adresy v ČR.

2.5. K úspěšné registraci učástníka do soutěže je vyžadováno řádného odeslání soutěžního formuláře na soutěžní stránce.

2.6. Dne 1.11.2021 bude ze všech řádně odeslaných registračních formulářů vylosováno 500 výherců náhodným způsobem.

3) Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

3.1. Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas odeslání formuláře, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, doručovací adresa (Ulice a ČP, Město, PSČ).

3.2. Osobní údaje budou užity pro účel soutěže zahrnující organizaci a odeslání výher.

3.3. Právním titulem zpracování je souhlas.

3.4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku odeslání formuláře na soutěžní stránce až do odeslání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí možnost účasti v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Organizátora, déle u zájemců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

3.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

3.6. Údaje poskytnuté účastníky mohou kromě Organizátora a technického správce zpracovávat jakožto další příjemci marketingové společnosti pověřené Organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

3.7. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat, podat námitky či uplatnit svá jiná práva uvedená níže zasláním e-mailu na adresu: vendula.krejcova@stada.com kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt údajů obrátit na Organizátora na výše uvedeném e-mailu či na adrese jeho sídla.

3.8. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů, včetně profilování a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

4) Souhlas se zasíláním reklamních sdělení

4.1. Subjekt údajů souhlasí, aby mu Organizátor zasílal svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

4.2. Subjekt údajů tímto udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy organizátorovi za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.

4.3. Subjekt údajů svým souhlasem prohlašuje, že je oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, je osobou starší 15 let a je si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.
Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit zde.

4.4. Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po organizátorovi informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po organizátorovi vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po organizátorovi výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátora.

4.5. V případě, že bude mít subjekt údajů k rozsahu nebo účelu zpracování osobních údajů jakékoli dotazy, může organizátora kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese vendula.krejcova@stada.com.

4.6. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

5) Závěrečná ustanovení

5.1. Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na webu soutěže.

5.2. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených zájemci v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel zájemcem je Organizátor oprávněn neumožnit zájemci účast v soutěži a případně jej ze soutěže vyřadit, připadně mu výhru nezaslat, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

5.3. Zájemci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účástníkům soutěže nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

5.4. Výhry nejsou právně vymahatelné, na výhry není právní nárok. Zájemce nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na zájemce okamžikem převzetí výhry účastníkem.

5.5. Organizátor soutěžě neodpovídá za funkčnost aplikací, doručení zpráv či výhry.

5.6. O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

5.7. Účastník bude vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze zájemců či jiné osoby, kterým dopomohla danému zájemci k získání výhry.

5.8. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

5.9. Znění úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na webových stránkách Organizátora, které je možné jednoduše nalézt prostřednictvím odkazu v soutěžní stránce.