fbpx

Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument obsahuje úplné obchodní podmínky „DAOSIN® – vzorek ZDARMA“ (dále jen „akce“), která se koná na stránce https://jimvsechno.cz/histaminova-intolerance/daosin-vzorek-zdarma/ (dále jen „soutěžní stránka“) v rámci webu jimvsechno.cz (dále jen „web“) a  vč. informací o zpracováním osobních údajů̊ (dále jen „pravidla“).

1) Organizátor akce

Organizátorem akce je společnost STADA PHARMA CZ, s.r.o. se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, IČO: 61063037 zapsaná́ v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43247 (dále jen „Organizátor“).

2) Podmínky akce

2.1. Akce se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba – spotřebitel.

2.2. Každý zájemce je oprávněn žádat pouze jednu sadu vzorků zdarma.

2.3. Akce platí do 31.3.2021 nebo do vyčerpání zásob.

2.4. Akce platí pouze v rámci České Republiky a vzorky budou odesílány pouze na adresy v ČR.

3) Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

6.1. Účastí v této akci zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, údaj o zapojení se do akce, datum a čas žádosti, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, doručovací adresa (Ulice a ČP, Město, PSČ).

6.2. Osobní údaje budou užity pro účel akce zahrnující organizaci a odeslání vzorku zdarma.

6.3. Právním titulem zpracování je souhlas.

6.4. Doba zpracování pro účel vedení akce je doba od okamžiku požadavku na zaslání vzorku až do odeslání vzorku, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí možnost zaslání vzorku zdarma. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Organizátora, déle u zájemců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

6.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

6.6. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě Organizátora a technického správce zpracovávat jakožto další příjemci marketingové společnosti pověřené Organizátorem akce, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.7. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat, podat námitky či uplatnit svá jiná práva uvedená níže zasláním e-mailu na adresu: vendula.krejcova@stada.com kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt údajů obrátit na Organizátora na výše uvedeném e-mailu či na adrese jeho sídla.

6.8. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů, včetně profilování a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

7) Závěrečná ustanovení

7.1. Organizátor je oprávněn akci kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na webu akce.

7.2. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených zájemci v rámci akce. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení́ těchto pravidel zájemcem je Organizátor oprávněn neumožnit zájemci účast v akci a případně jej ze akce vyřadit, připadně mu nevydat vzorek zdarma, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření́ je konečné́.

7.3. Zájemci nejsou oprávněni požadovat namísto vzorku zdarma peněžní či jakékoliv jiné plnění́. Organizátor tímto není́ vůči zájemci akce jinak zavázán a ti nemají́ nárok na jakákoliv jiná́ plnění́ ze strany Organizátora, než̌ jsou uvedená v těchto pravidlech.

7.4. Vzorky nejsou právně̌ vymahatelné́, na vzorky není právní nárok. Zájemce nemůže nárokovat jiný vzorek, než ten, který mu bude vydána a nemá nárok vzorek reklamovat. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním vzorku. Nebezpečí škody na vzorku přechází na zájemce okamžikem převzetí vzorku zájemcem.

7.5. Organizátor akce neodpovídá́ za funkčnost aplikací, doručení́ zpráv či vzorku.

7.6. O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek akce je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7.7. Zájemce bude vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze zájemců či jiné osoby, kterým dopomohla danému zájemci k získání vzorku.

7.8. V případě rozporu mezi pravidly akce nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel akce platí znění těchto úplných pravidel akce. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly akce.

7.14. Znění úplných pravidel bude po dobu akce zveřejněn na webových stránkách Organizátora, které je možné jednoduše nalézt prostřednictvím odkazu v soutěžní stránce.